บรรยากาศการเรียนการสอน

MATHEMATIC FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูสุพัตรา จันทรโฆษิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูอรสา เอี่ยมสะอาด
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูวรรณารัตน์ นาราเจริญฤทธิ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูมุกดา วัดคำ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูอลิสา ไสยกิจ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณครูปิยะวรรณ ศุภหัส
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณครูวีรยุทธ วิริยะศิริพจน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณครูอารีรัตน์ สายสิงห์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณครูนิยม ฉิมมุจฉา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูไพรินทร์ กาญจนบุตร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูสุวรรณี จึงดำรงกิจ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูสุวรรณา อัมพรดนัย
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูรักษพร แก้วบุญเรือน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูปัญญา ค้าคล่อง
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูนิสากร ดาบทอง
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูกนกพร วิเศษรัตน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูปราถนา เสือกลั่น
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูวินดา ภู่เอี่ยม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูอดิเรก พิทักษ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูชัญญ์ชญา ศรีสุดใจ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูเกล้าฉัตร จอมเกาะ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูรัชนีกร วัฒนะเลิศรังสี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูจารุตา หลิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูพรวิภา อ่อนละมูล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูชญาภา ประเสริฐ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux